Case Studies See our work in the field

Read more

Case Studies

Audience Engagement

At skabe bedre forståelse af coaching og feedback procedurer

På et landsdækkende møde for centerledere fra detailbank-divisionen, ønskede Nordea at give deres ledere en grundig forståelse af interne coaching- og feedbackprocedurer, herunder harmonisering af virksomhedens standarder for medarbejderbedømmelse.

En række træningsområder, der hver især havde til formål at give holdene mulighed for at udøve de praktiske færdigheder blev oprettet. Tablets blev anvendt både til at give instruktioner og til at guide deltagerne til de forskellige destinationer. Analoge og digitale værktøjer blev brugt hele dagen. 

Træningsområderne var:

SAMARBEJDE – Samarbejdsevner blev testet gennem et udfordrende forretningsspil.

KUNDEMØDER – Film fra kundemøder, blev brugt til at øve feedback til medarbejdere. 

MÅL – Anvendte SMART-modellen og trænede struktureret målsætning

RATING STANDARDS – work shop om harmonisering af virksomhedens standarder for medarbejderbedømmelse.

I want to know more!

Audience Engagement

En virksomheds event i forsikringsbranchen handler normalt om hårde tal og statistikker –  Hvordan skifter man fokus til kultur og målbevidsthed på en meningsfuld måde?

Zürich Forsikring bad os om at skabe en konference for 160 delegerede, der skulle handle mindre om rapportering og resultater og mere om, hvad der er med til at skabe passionerede medarbejdere. Præsentationer fra scenen fokuserede på at fremhæve kundecases og den vigtige rolle, Zürich spiller ved at hjælpe virksomheder til at gøre en forskel uden at bekymre sig om risiko.

Fokus var rettet mod virkelige problemer, som kunder kan have, og hvordan Zürich kan hjælpe med at løse dem på den bedst mulige måde. Budskabet handlede om, at give medarbejderne en større følelse af formål og forståelse for den forskel de gør for deres kunder, samt fremhæve vigtigheden af ​​at tænke ud fra et kundeperspektiv.

Workshoppen blev kørt både på et konferencecenter, men også i caféer og restauranter på tværs af byen. Ved hjælp af vores Game Exploration Challenge blev hold sendt på missioner rundt om i byen, og pauser i spillet var planlagt således at holdene kunne finde steder at sætte sig ned og gennemføre de forskellige workshops.

“Dagen var fantastisk. Vi fik formidlet vores budskabet på en virkelig engagerende måde. Dialogen var dynamisk, spillene var fantastiske, alle var virkeligt involverede, og jeg tror ​​at alle går fra det her event med en følelse af, at være en vigtig del af noget. “- Alan Moore, Chief Underwriting Officer i Zürich

I want to know more!

Audience Engagement

Creating a better understanding of coaching & feedback procedures

At a national meeting for branch office managers from the retail banking division, Nordea wanted managers to get a thorough understanding of the internal coaching & feedback procedures, including harmonizing the company employee rating standards.

A number of training areas were created, each designed to allow teams to really practice the skills hands-on. A tablet gave instructions and guided the teams to the locations simultaneously. Analogue and digital tools were used throughout the day. The training areas were:

COOPERATION – Tested cooperative skills through a tough business game.
CLIENT MEETINGS – Watched films from client meetings & practiced giving feedback.
GOALS – Used the SMART model and practiced setting goals in a structured way.
RATING STANDARDS – Work shop about setting a company wide employee rating standard.

 

I want to know more!

Audience Engagement

A corporate event in the insurance industry is usually all about hard numbers and statistics – How do you shift focus towards culture and sense of purpose in a meaningful way?

Zurich Insurance asked us to create a corporate meeting for 160 delegates that was less about reporting numbers and more about what makes employees feel for the job. Presentations from stage focused on highlighting customer problems and the important role that Zurich plays in helping businesses make a difference without worrying about risk.

Focus was geared towards the real problems that clients have and how Zurich can work to solve them in the best way possible. The message was all about giving employees a greater sense of purpose and understanding the difference they make for their clients, highlighting the importance of thinking from a customer perspective.

The workshops were run both at a venue but also in cafes and restaurants across the city. Using our game Exploration Challenge, teams were sent on missions around town and breaks in the game were scheduled so that the teams could find areas to sit down and conduct the workshops.

“The day was fantastic. We got the message across in a really engaging way. The communication was two-way, the games were fantastic, everyone got really involved and I think that everyone leaves the event with a feeling that they were part of something. ” – Alan Moore, Chief Underwriting Officer at Zurich

I want to know more!

Audience Engagement

Creating a better understanding of coaching & feedback procedures

At a national meeting for branch office managers from the retail banking division, Nordea wanted managers to get a thorough understanding of the internal coaching & feedback procedures, including harmonizing the company employee rating standards.

A number of training areas were created, each designed to allow teams to really practice the skills hands-on. A tablet gave instructions and guided the teams to the locations simultaneously. Analogue and digital tools were used throughout the day. The training areas were:

COOPERATION – Tested cooperative skills through a tough business game.
CLIENT MEETINGS – Watched films from client meetings & practiced giving feedback.
GOALS – Used the SMART model and practiced setting goals in a structured way.
RATING STANDARDS – Work shop about setting a company wide employee rating standard.

 

I want to know more!

Audience Engagement

A corporate event in the insurance industry is usually all about hard numbers and statistics – How do you shift focus towards culture and sense of purpose in a meaningful way?

Zurich Insurance asked us to create a corporate meeting for 160 delegates that was less about reporting numbers and more about what makes employees feel for the job. Presentations from stage focused on highlighting customer problems and the important role that Zurich plays in helping businesses make a difference without worrying about risk.

Focus was geared towards the real problems that clients have and how Zurich can work to solve them in the best way possible. The message was all about giving employees a greater sense of purpose and understanding the difference they make for their clients, highlighting the importance of thinking from a customer perspective.

The workshops were run both at a venue but also in cafes and restaurants across the city. Using our game Exploration Challenge, teams were sent on missions around town and breaks in the game were scheduled so that the teams could find areas to sit down and conduct the workshops.

“The day was fantastic. We got the message across in a really engaging way. The communication was two-way, the games were fantastic, everyone got really involved and I think that everyone leaves the event with a feeling that they were part of something. ” – Alan Moore, Chief Underwriting Officer at Zurich

I want to know more!

Audience Engagement

Placing Values in focus

How do you get 250 IT managers from all over Scandinavia engaged in reflecting about their own roles in your organisation? You involve them in questions and have them reformulate and change company leadership criteria.

At a management meeting we ran a series of interactive exercises and workshops. The participants used their own their smartphones to answer a number of challenging questions during a presentation. The data that came in was accessible live and was used by the conference organisers for further discussion in the preceeding session. This methodology was then repeated throughout the meeting, but on different themes.

Execution
– Strong focus on group exercises
– Mobility throughout the facility; rooms were assigned different themes
– Guided brainstorming

I want to know more!

Audience Engagement

Un evento corporativo en la industria de seguros tiene que ver normalmente con números y estadísticas difíciles. ¿Cómo cambias el enfoque hacia la cultura de una manera significativa? 

La empresa de Zurich Seguros nos pidió crear un evento corporativo para 160 delegados que no tratara de informes sino enfocarlo a motivarles y crear sentimiento de pertenencia. Las presentaciones se centraron en resaltar los problemas de los clientes 

 

que fuera menos enfocada en números y más en los problemas de los clientes, además de la importancia del rol que tiene Zurich en ayudar a las empresas a marcar la diferencia sin preocuparse por el riesgo.

El foco fue dirigido hacia el problema real que los clientes tienen y como Zurich puede trabajar para resolverlos en la mejor manera posible. El mensaje fue dar a los empleados un mayor sentido de propósito y entender la diferencia que ellos hicieron para los clientes, remarcando la importancia de pensar desde una perspectiva de cliente.

El workshop fue realizado en lugares como en cafeterías y restaurantes de toda la ciudad. Usando el juego “Exploration Challenge” los grupos fueron mandados a cumplir misiones alrededor de la ciudad y se programaron descansos para que los grupos pudieran encontrar sitios donde sentarse y hacer el workshop.”El día fue fantástico. Transmitimos el mensaje de una manera muy atractiva. La comunicación fue bidireccional, los juegos fueron fantásticos, todos se involucraron mucho y creo que todos abandonaron el evento con la sensación de que eran parte de algo. “- Alan Moore, Chief Underwriting Officer en Zurich.

 

I want to know more!

Audience Engagement

Enfocado en losValores Corporativos

¿Cómo lograr que 250 gerentes de tecnología de información de toda Escandinavia se dediquen a reflexionar sobre sus propios roles en tu organización? Involucrandoles en preguntas y pedir que reformulen y cambien los los criterios de liderazgo de la compañía

En una reunión de administración realizamos una serie de actividades y workshops interactivos. Los participantes usaban su propio móvil para contestar numerosas preguntas desafiantes durante la presentación.  Las respuestas llegaban de forma inmediata y los ponentes usaban la información para crear un debate en la sesión. Esta metodología se repitió a lo largo de la reunión, pero en diferentes temas.

Ejecución:

  • Fuerte enfoque en ejercicios grupales
  • Movilidad en toda la instalación; a las habitaciones se les asignaron diferentes temas
  • Lluvia de ideas guiada

 

I want to know more!

Audience Engagement

A corporate event in the insurance industry is usually all about hard numbers and statistics – How do you shift focus towards culture and sense of purpose in a meaningful way?

Zurich Insurance asked us to create a corporate meeting for 160 delegates that was less about reporting numbers and more about what makes employees feel for the job. Presentations from stage focused on highlighting customer problems and the important role that Zurich plays in helping businesses make a difference without worrying about risk.

Focus was geared towards the real problems that clients have and how Zurich can work to solve them in the best way possible. The message was all about giving employees a greater sense of purpose and understanding the difference they make for their clients, highlighting the importance of thinking from a customer perspective.

The workshops were run both at a venue but also in cafes and restaurants across the city. Using our game Exploration Challenge, teams were sent on missions around town and breaks in the game were scheduled so that the teams could find areas to sit down and conduct the workshops.

“The day was fantastic. We got the message across in a really engaging way. The communication was two-way, the games were fantastic, everyone got really involved and I think that everyone leaves the event with a feeling that they were part of something. ” – Alan Moore, Chief Underwriting Officer at Zurich

I want to know more!

Audience Engagement

Placing Values in focus

How do you get 250 IT managers from all over Scandinavia engaged in reflecting about their own roles in your organisation? You involve them in questions and have them reformulate and change company leadership criteria.

At a management meeting we ran a series of interactive exercises and workshops. The participants used their own their smartphones to answer a number of challenging questions during a presentation. The data that came in was accessible live and was used by the conference organisers for further discussion in the preceeding session. This methodology was then repeated throughout the meeting, but on different themes.

Execution
– Strong focus on group exercises
– Mobility throughout the facility; rooms were assigned different themes
– Guided brainstorming

I want to know more!

Audience Engagement

Creating a better understanding of coaching & feedback procedures

At a national meeting for branch office managers from the retail banking division, Nordea wanted managers to get a thorough understanding of the internal coaching & feedback procedures, including harmonizing the company employee rating standards.

A number of training areas were created, each designed to allow teams to really practice the skills hands-on. A tablet gave instructions and guided the teams to the locations simultaneously. Analogue and digital tools were used throughout the day. The training areas were:

COOPERATION – Tested cooperative skills through a tough business game.
CLIENT MEETINGS – Watched films from client meetings & practiced giving feedback.
GOALS – Used the SMART model and practiced setting goals in a structured way.
RATING STANDARDS – Work shop about setting a company wide employee rating standard.

 

I want to know more!

Audience Engagement

Placing Values in focus

How do you get 250 IT managers from all over Scandinavia engaged in reflecting about their own roles in your organisation? You involve them in questions and have them reformulate and change company leadership criteria.

At a management meeting we ran a series of interactive exercises and workshops. The participants used their own their smartphones to answer a number of challenging questions during a presentation. The data that came in was accessible live and was used by the conference organisers for further discussion in the preceeding session. This methodology was then repeated throughout the meeting, but on different themes.

Execution
– Strong focus on group exercises
– Mobility throughout the facility; rooms were assigned different themes
– Guided brainstorming

I want to know more!

Audience Engagement

Placing Values in focus

How do you get 250 IT managers from all over Scandinavia engaged in reflecting about their own roles in your organisation? You involve them in questions and have them reformulate and change company leadership criteria.

At a management meeting we ran a series of interactive exercises and workshops. The participants used their own their smartphones to answer a number of challenging questions during a presentation. The data that came in was accessible live and was used by the conference organisers for further discussion in the preceeding session. This methodology was then repeated throughout the meeting, but on different themes.

Execution
– Strong focus on group exercises
– Mobility throughout the facility; rooms were assigned different themes
– Guided brainstorming

I want to know more!

Audience Engagement

Værdierne i fokus.

Hvordan får du 250 IT-chefer fra hele Skandinavien til at reflektere over deres egne roller i din organisation? Du involverer dem i ledelsesmæssige udfordringer og får dem til at omformulere og ændre virksomhedens ledelseskriterier.

På et ledelsesmøde løb vi en række interaktive øvelser og workshops. Deltagerne brugte deres egne smartphones til at svare på en række udfordrende spørgsmål under en præsentation. De data, der kom ind, var tilgængelige live og blev brugt af konferencearrangørerne til videre diskussion i den afterfølgende session. Denne metode blev derefter gentaget gennem hele mødet, men på forskellige temaer.

Udførelse

– Stærkt fokus på gruppearbejde

– Udnyttelse af hele lokationen, lokaler blev tildelt forskellige temaer

–  Guidet brainstorming

I want to know more!

Audience Engagement

Global Management meeting with Audience Interaction

Seco Tools wanted to create a meeting with more engagement and participation. To achieve this we complemented the PowerPoint presentations with interactive workshops and group break out sessions. Tablets were used to facilitate the interactive sessions and all ideas and responses were available straight away online for a quick debrief and for sharing of best practice. 

Throughout the two days, participants were also using our conference app ViewPipe to send individual comments, ideas and questions to the meeting organisers.

I want to know more!

Audience Engagement

Placing Values in focus

How do you get 250 IT managers from all over Scandinavia engaged in reflecting about their own roles in your organisation? You involve them in questions and have them reformulate and change company leadership criteria.

At a management meeting we ran a series of interactive exercises and workshops. The participants used their own their smartphones to answer a number of challenging questions during a presentation. The data that came in was accessible live and was used by the conference organisers for further discussion in the preceeding session. This methodology was then repeated throughout the meeting, but on different themes.

Execution
– Strong focus on group exercises
– Mobility throughout the facility; rooms were assigned different themes
– Guided brainstorming

I want to know more!

Audience Engagement

A corporate event in the insurance industry is usually all about hard numbers and statistics – How do you shift focus towards culture and sense of purpose in a meaningful way?

Zurich Insurance asked us to create a corporate meeting for 160 delegates that was less about reporting numbers and more about what makes employees feel for the job. Presentations from stage focused on highlighting customer problems and the important role that Zurich plays in helping businesses make a difference without worrying about risk.

Focus was geared towards the real problems that clients have and how Zurich can work to solve them in the best way possible. The message was all about giving employees a greater sense of purpose and understanding the difference they make for their clients, highlighting the importance of thinking from a customer perspective.

The workshops were run both at a venue but also in cafes and restaurants across the city. Using our game Exploration Challenge, teams were sent on missions around town and breaks in the game were scheduled so that the teams could find areas to sit down and conduct the workshops.

“The day was fantastic. We got the message across in a really engaging way. The communication was two-way, the games were fantastic, everyone got really involved and I think that everyone leaves the event with a feeling that they were part of something. ” – Alan Moore, Chief Underwriting Officer at Zurich

I want to know more!

Audience Engagement

A corporate event in the insurance industry is usually all about hard numbers and statistics – How do you shift focus towards culture and sense of purpose in a meaningful way?

Zurich Insurance asked us to create a corporate meeting for 160 delegates that was less about reporting numbers and more about what makes employees feel for the job. Presentations from stage focused on highlighting customer problems and the important role that Zurich plays in helping businesses make a difference without worrying about risk.

Focus was geared towards the real problems that clients have and how Zurich can work to solve them in the best way possible. The message was all about giving employees a greater sense of purpose and understanding the difference they make for their clients, highlighting the importance of thinking from a customer perspective.

The workshops were run both at a venue but also in cafes and restaurants across the city. Using our game Exploration Challenge, teams were sent on missions around town and breaks in the game were scheduled so that the teams could find areas to sit down and conduct the workshops.

“The day was fantastic. We got the message across in a really engaging way. The communication was two-way, the games were fantastic, everyone got really involved and I think that everyone leaves the event with a feeling that they were part of something. ” – Alan Moore, Chief Underwriting Officer at Zurich

I want to know more!

Audience Engagement

Globalt ledermøde med aktivt publikum

Seco Tools ønskede at skabe et møde med mere engagement og deltagelse. For at opnå et aktivt møde supplerede vi PowerPoint-præsentationerne med interaktive workshops og gruppearbejde. Tablets blev brugt til de interaktive sessioner og alle idéer og svar var straks tilgængelige online for hurtig debriefing og til udveksling af ‘best practise’.

Gennem de to dage brugte deltagerne ligeledes vores konference app  ViewPipe til at sende individuelle kommentarer, ideer og spørgsmål til møde arrangørerne.

 

I want to know more!

Audience Engagement

Creating a better understanding of coaching & feedback procedures

At a national meeting for branch office managers from the retail banking division, Nordea wanted managers to get a thorough understanding of the internal coaching & feedback procedures, including harmonizing the company employee rating standards.

A number of training areas were created, each designed to allow teams to really practice the skills hands-on. A tablet gave instructions and guided the teams to the locations simultaneously. Analogue and digital tools were used throughout the day. The training areas were:

COOPERATION – Tested cooperative skills through a tough business game.
CLIENT MEETINGS – Watched films from client meetings & practiced giving feedback.
GOALS – Used the SMART model and practiced setting goals in a structured way.
RATING STANDARDS – Work shop about setting a company wide employee rating standard.

 

I want to know more!

Audience Engagement

Global Management meeting with Audience Interaction

Seco Tools wanted to create a meeting with more engagement and participation. To achieve this we complemented the PowerPoint presentations with interactive workshops and group break out sessions. Tablets were used to facilitate the interactive sessions and all ideas and responses were available straight away online for a quick debrief and for sharing of best practice. 

Throughout the two days, participants were also using our conference app ViewPipe to send individual comments, ideas and questions to the meeting organisers.

I want to know more!

Audience Engagement

Global Management meeting with Audience Interaction

Seco Tools wanted to create a meeting with more engagement and participation. To achieve this we complemented the PowerPoint presentations with interactive workshops and group break out sessions. Tablets were used to facilitate the interactive sessions and all ideas and responses were available straight away online for a quick debrief and for sharing of best practice. 

Throughout the two days, participants were also using our conference app ViewPipe to send individual comments, ideas and questions to the meeting organisers.

I want to know more!

Audience Engagement

Placing Values in focus

How do you get 250 IT managers from all over Scandinavia engaged in reflecting about their own roles in your organisation? You involve them in questions and have them reformulate and change company leadership criteria.

At a management meeting we ran a series of interactive exercises and workshops. The participants used their own their smartphones to answer a number of challenging questions during a presentation. The data that came in was accessible live and was used by the conference organisers for further discussion in the preceeding session. This methodology was then repeated throughout the meeting, but on different themes.

Execution
– Strong focus on group exercises
– Mobility throughout the facility; rooms were assigned different themes
– Guided brainstorming

I want to know more!

Audience Engagement

Placing Values in focus

How do you get 250 IT managers from all over Scandinavia engaged in reflecting about their own roles in your organisation? You involve them in questions and have them reformulate and change company leadership criteria.

At a management meeting we ran a series of interactive exercises and workshops. The participants used their own their smartphones to answer a number of challenging questions during a presentation. The data that came in was accessible live and was used by the conference organisers for further discussion in the preceeding session. This methodology was then repeated throughout the meeting, but on different themes.

Execution
– Strong focus on group exercises
– Mobility throughout the facility; rooms were assigned different themes
– Guided brainstorming

I want to know more!

Audience Engagement

Global Management meeting with Audience Interaction

Seco Tools wanted to create a meeting with more engagement and participation. To achieve this we complemented the PowerPoint presentations with interactive workshops and group break out sessions. Tablets were used to facilitate the interactive sessions and all ideas and responses were available straight away online for a quick debrief and for sharing of best practice. 

Throughout the two days, participants were also using our conference app ViewPipe to send individual comments, ideas and questions to the meeting organisers.

I want to know more!

Audience Engagement

Global Management meeting with Audience Interaction

Seco Tools wanted to create a meeting with more engagement and participation. To achieve this we complemented the PowerPoint presentations with interactive workshops and group break out sessions. Tablets were used to facilitate the interactive sessions and all ideas and responses were available straight away online for a quick debrief and for sharing of best practice. 

Throughout the two days, participants were also using our conference app ViewPipe to send individual comments, ideas and questions to the meeting organisers.

I want to know more!

Audience Engagement

Creating a better understanding of coaching & feedback procedures

At a national meeting for branch office managers from the retail banking division, Nordea wanted managers to get a thorough understanding of the internal coaching & feedback procedures, including harmonizing the company employee rating standards.

A number of training areas were created, each designed to allow teams to really practice the skills hands-on. A tablet gave instructions and guided the teams to the locations simultaneously. Analogue and digital tools were used throughout the day. The training areas were:

COOPERATION – Tested cooperative skills through a tough business game.
CLIENT MEETINGS – Watched films from client meetings & practiced giving feedback.
GOALS – Used the SMART model and practiced setting goals in a structured way.
RATING STANDARDS – Work shop about setting a company wide employee rating standard.

 

I want to know more!

Audience Engagement

Reunión de gestión global con la interacción del público

Seco Tools quería crear un encuentro con más compromiso y participación. Para conseguir esto se usó una presentación de Power Point con talleres interactivos y sesiones grupales.  Las tablets  y todas las ideas y respuestas estuvieron disponibles de inmediato en línea para una breve sesión informativa y para compartir las mejores prácticas.

Durante los dos días, los participantes también estuvieron usando nuestra app de conferencia “ViewPipe” para enviar comentarios individuales, ideas y preguntas a los organizadores del evento.

I want to know more!

Audience Engagement

A corporate event in the insurance industry is usually all about hard numbers and statistics – How do you shift focus towards culture and sense of purpose in a meaningful way?

Zurich Insurance asked us to create a corporate meeting for 160 delegates that was less about reporting numbers and more about what makes employees feel for the job. Presentations from stage focused on highlighting customer problems and the important role that Zurich plays in helping businesses make a difference without worrying about risk.

Focus was geared towards the real problems that clients have and how Zurich can work to solve them in the best way possible. The message was all about giving employees a greater sense of purpose and understanding the difference they make for their clients, highlighting the importance of thinking from a customer perspective.

The workshops were run both at a venue but also in cafes and restaurants across the city. Using our game Exploration Challenge, teams were sent on missions around town and breaks in the game were scheduled so that the teams could find areas to sit down and conduct the workshops.

“The day was fantastic. We got the message across in a really engaging way. The communication was two-way, the games were fantastic, everyone got really involved and I think that everyone leaves the event with a feeling that they were part of something. ” – Alan Moore, Chief Underwriting Officer at Zurich

I want to know more!

Audience Engagement

Creating a better understanding of coaching & feedback procedures

At a national meeting for branch office managers from the retail banking division, Nordea wanted managers to get a thorough understanding of the internal coaching & feedback procedures, including harmonizing the company employee rating standards.

A number of training areas were created, each designed to allow teams to really practice the skills hands-on. A tablet gave instructions and guided the teams to the locations simultaneously. Analogue and digital tools were used throughout the day. The training areas were:

COOPERATION – Tested cooperative skills through a tough business game.
CLIENT MEETINGS – Watched films from client meetings & practiced giving feedback.
GOALS – Used the SMART model and practiced setting goals in a structured way.
RATING STANDARDS – Work shop about setting a company wide employee rating standard.

 

I want to know more!

Audience Engagement

Global Management meeting with Audience Interaction

Seco Tools wanted to create a meeting with more engagement and participation. To achieve this we complemented the PowerPoint presentations with interactive workshops and group break out sessions. Tablets were used to facilitate the interactive sessions and all ideas and responses were available straight away online for a quick debrief and for sharing of best practice. 

Throughout the two days, participants were also using our conference app ViewPipe to send individual comments, ideas and questions to the meeting organisers.

I want to know more!

Audience Engagement

Creating a better understanding of coaching & feedback procedures

At a national meeting for branch office managers from the retail banking division, Nordea wanted managers to get a thorough understanding of the internal coaching & feedback procedures, including harmonizing the company employee rating standards.

A number of training areas were created, each designed to allow teams to really practice the skills hands-on. A tablet gave instructions and guided the teams to the locations simultaneously. Analogue and digital tools were used throughout the day. The training areas were:

COOPERATION – Tested cooperative skills through a tough business game.
CLIENT MEETINGS – Watched films from client meetings & practiced giving feedback.
GOALS – Used the SMART model and practiced setting goals in a structured way.
RATING STANDARDS – Work shop about setting a company wide employee rating standard.

 

I want to know more!

Audience Engagement

Global Management meeting with Audience Interaction

Seco Tools wanted to create a meeting with more engagement and participation. To achieve this we complemented the PowerPoint presentations with interactive workshops and group break out sessions. Tablets were used to facilitate the interactive sessions and all ideas and responses were available straight away online for a quick debrief and for sharing of best practice. 

Throughout the two days, participants were also using our conference app ViewPipe to send individual comments, ideas and questions to the meeting organisers.

I want to know more!

Audience Engagement

Creating a better understanding of coaching & feedback procedures

At a national meeting for branch office managers from the retail banking division, Nordea wanted managers to get a thorough understanding of the internal coaching & feedback procedures, including harmonizing the company employee rating standards.

A number of training areas were created, each designed to allow teams to really practice the skills hands-on. A tablet gave instructions and guided the teams to the locations simultaneously. Analogue and digital tools were used throughout the day. The training areas were:

COOPERATION – Tested cooperative skills through a tough business game.
CLIENT MEETINGS – Watched films from client meetings & practiced giving feedback.
GOALS – Used the SMART model and practiced setting goals in a structured way.
RATING STANDARDS – Work shop about setting a company wide employee rating standard.

 

I want to know more!

Audience Engagement

A corporate event in the insurance industry is usually all about hard numbers and statistics – How do you shift focus towards culture and sense of purpose in a meaningful way?

Zurich Insurance asked us to create a corporate meeting for 160 delegates that was less about reporting numbers and more about what makes employees feel for the job. Presentations from stage focused on highlighting customer problems and the important role that Zurich plays in helping businesses make a difference without worrying about risk.

Focus was geared towards the real problems that clients have and how Zurich can work to solve them in the best way possible. The message was all about giving employees a greater sense of purpose and understanding the difference they make for their clients, highlighting the importance of thinking from a customer perspective.

The workshops were run both at a venue but also in cafes and restaurants across the city. Using our game Exploration Challenge, teams were sent on missions around town and breaks in the game were scheduled so that the teams could find areas to sit down and conduct the workshops.

“The day was fantastic. We got the message across in a really engaging way. The communication was two-way, the games were fantastic, everyone got really involved and I think that everyone leaves the event with a feeling that they were part of something. ” – Alan Moore, Chief Underwriting Officer at Zurich

I want to know more!