Vad är värderingar och varför är de så viktiga för en organisation?

augusti 23, 2018
Written by: Bo König

 

Värderingar definieras som en individs eller en organisations grundläggande synsätt eller åsikter. De är vägledande principer som formar beteende och påverkar beslut. I en affärsverksamhet styr värderingarna, eller kärnvärdena, det sätt på vilket produkter och tjänster levereras, liksom hur medarbetare behandlas. När värderingarna respekteras och efterlevs så definierar de organisationens kultur.

Vikten av värderingar kan inte överskattas. Men även om det är viktigt att formulera värderingarna så är det lika viktigt att framgångsrikt implementera dem. Lyckas man med det kan man påverka medarbetarnas inställning och skapa ett positivt arbetsklimat som förbättrar kundupplevelsen.

På Green Hat People har vi investerat tid i att definiera våra egna kärnvärderingar. Vi vill säkerställa att oavsett var i världen som våra interaktiva aktiviteter och spel genomförs så får kunden samma distinktiva, unika upplevelse. Det ska kunderna tryggt kunna lita på. En grundläggande värdering för vårt företag är därför pålitlighet.

Vi bryr oss om våra kunder och det är viktigt för oss att de uppnår sina mål. Vi tar ansvar för att våra kunders möten och event blir framgångsrika – något som vi kan mäta med hjälp av vår direktuppkopplade kontrollpanel. Alltså fokuserar vi på framgång, eftersom våra kunders framgång även blir vår.

Vad betyder kärnvärderingar för medarbetarna?

Värderingar spelar en väsentlig roll i den relation som de anställda har till sin organisation. När de känner att företagets värderingar speglar deras egna så stärks lojaliteten till arbetsgivaren. Om företaget även kan visa att det arbete de utför är direkt kopplat till dessa värderingar så blir samhörigheten än starkare.

80 % av de anställda kände sig mer engagerade när arbetsuppgifterna upplevdes vara i enlighet med organisationens värderingar och syfte.[1]

Värdet av engagerade medarbetare som känner samhörighet med företaget visar sig i kundupplevelsen. En medarbetare som brinner för sitt företags anseende kommer alltid att göra sitt bästa för att bevara och utveckla anseendet. Ett sätt att lyfta medarbetarnas prestationer och resultat är att uppmuntra uppförande som är kopplat till kärnvärdena. Att belöna de medarbetare som personifierar företagets värderingar skickar signaler till andra att följa efter.

Det är viktigt med effektiv implementering

Det är avgörande att en organisations värderingar demonstreras på alla nivåer och vid varje interaktion, både kollegor emellan och gentemot kunder. Ett misstag, oavsett var i hierarkin, kan orsaka en dominoeffekt som skakar hela organisationen. Om ledningen inte tar allvarligt på efterlevandet av värderingarna kan det skada andra medarbetares engagemang. På samma sätt är det av yttersta vikt att leva upp till kundernas förväntan på företagets värderingar.

Att räkna upp sina kärnvärden är enkelt, det är efterlevnaden som är viktig. Det är därför ni måste formulera värderingar som ni både tror på och som ni kan uppfylla. När ni förstår vilken typ av företagskultur ni vill skapa måste ni säkerställa att budskapet tas in på alla nivåer i organisationen.

Implementering av värderingar genom gamification

På Green Hat People erbjuder vi en lösning för implementering av värderingar som engagerar och inspirerar medarbetarna. Genom att kombinera modern teknik och spelifiering till ert egna specialanpassade program kan vi erbjuda roliga, medarbetarstyrda upplevelser som förenar och engagerar era anställda. Dessutom kan framstegen följas i realtid för att säkerställa att ert budskap tas emot och anammas.

“När vi kom hit var vi en grupp som trodde att vi samarbetade. Nu när vi lämnar är vi en familj som samarbetar som ett team.” – Tony Pavlik, Vice President Global Operations, på Tobii Dynavox

Det är ingen tvekan om att tydliga värderingar är centralt för en verksamhets framgång, både för hur organisationen uppfattas av potentiella kunder och för de anställdas prestationer. Men se till att era kärnvärden inte bara blir en lista med vackra ord, utan låt värderingarna forma företagskulturen och bli till en integrerad del av all er verksamhet.

Kontakta Green Hat People idag för att få veta mer om vår lösning för att implementera kärnvärden – med mätbara resultat.

[1] IBM – Employee Experience Index 2017