Så minskar personalomsättningen med väl implementerade värderingar

maj 15, 2018
Written by: Erik Sandgren

 

Personalomsättning är en kostnad, något de flesta företag försöker komma åt genom att behålla sin nyckelpersonal. I en studie genomförd av Oxford Economics 2014 framkom att den genomsnittliga kostnaden för att ersätta en förlorad anställd är mer än 300.000 kr – idag är det beloppet förmodligen ännu högre. Den största delen av kostnaden beror på den produktivitetsförlust som uppstår innan en nyanställd hunnit komma in i arbetet, en process som i genomsnitt tar 28 veckor.

”87 % av HR-cheferna anser att minskad personalomsättning blir ett kritiskt och högprioriterat område under de kommande fem åren.” [1]

Det är inte bara de direkta, finansiella konsekvenserna som kan skada företaget. Att förlora nyckelanställda skapar även organisatoriska problem: osäkra medarbetare, kompetensförlust och instabila team. Till slut kommer de här problemen att påverka resultatet. Att lyckas attrahera och rekrytera de bästa medarbetarna är bara en del av lösningen. Det är avgörande för en organisations långsiktiga framgång att man lyckas behålla nyckelpersonal.

”Anställda som är ’engagerade och utvecklas’ är 59 % mindre benägna att söka jobb i en annan organisation under de kommande 12 månaderna.” [2]

Engagerade medarbetare personifierar organisationens kärnvärderingar och bidrar till att företaget uppnår sitt mål och syfte. De har en personlig koppling till sin arbetsgivares värderingar som känns meningsfull och motiverande. De känslomässiga banden stärker lojaliteten till företaget. Engagerade medarbetare är mindre benägna att söka sig bort från organsiationen, vilket leder till att personalomsättningen sjunker.

Att dela värderingar med sin arbetsgivare är den drivkraft som mest ökar de anställdas engagemang.

Vikten av värderingar

En global undersökning gjord av Right Management visade att av 91 tänkbara faktorer så är en personlig koppling till en arbetsgivares värderingar den främsta drivkraften för ökat engagemang.

Värderingar har blivit ett allt viktigare sätt för organisationer att forma sin vision och kultur. En tydlig uppsättning kärnvärden är ett centralt verktyg för att fatta rätt beslut, informera kunder och klienter om företagets identitet samt attrahera och rekrytera engagerade medarbetare.

Samtidigt som organisationer spenderar allt mer tid på att identifera och formulera sina värderingar är det många som misslyckas med att sedan integrera värderingarna i företaget. Det innebär att det inledande identifieringsarbetet i bästa fall är meningslöst – i värsta fall är det ett slöseri med värdefulla resurser.

Att implementera värderingar i en organisation är alltid en god investering. Medarbetare som personifierar kärnvärdena är företagets största tillgång och dess bästa ambassadörer. Men, värderingar anammas inte genom en föreläsning eller ett välformulerat brev.

Här kan du läsa om ett helt nytt sätt att Implementera värderingar och beteenden.

Källor:
[1] Kronos Incorporated – Employee Engagement Series
[2] Gallup – Engagement and Wellbeing

 

Om Green Hat People
Vi kombinerar vår innovativa lösning, byggd på den senaste tekniken, med gamification-metoder för att stimulera era anställda och skapa engagemang kring era värderingar på alla nivåer i organisationen. Vår lösning kan enkelt göras om till ett skräddarsytt program specifikt för er som ger uppdateringar i realtid kring hur era värderingar tas emot och uppfattas av de anställda. Vi hjälper kunder över hela världen, i olika branscher och med vitt skilda inriktningar, och det finns inget tak för antalet anställda som kan delta. Vårt interaktiva program hjälper er att nå era mål på ett sätt som de anställda kommer att älska. Allt från att utvärdera och definiera era värderingar, att introducera dem för medarbetarna till att få värderingarna att integreras och användas i vardagen.
Läs mer om Värderingsprogrammet här.